Λογιστική
- Πλήρης λογιστικές υπηρεσίες.

Οικονομικές και φορολογικές συμβουλές
- Η διαβούλευση και η ανάλυση της εξαγοράς μιας επιχείρησης
- Συμβουλές προς τους ξένους επενδυτές
- Παροχή συμβουλών για την ορθή εφαρμογή των φορολογικών νόμων .
 
Έλεγχος
- Πιστοποίηση Ελεγκτή των ετήσιων λογαριασμών.
- Επανεξέταση, την ανάλυση και την επαλήθευση των λογαριασμών για την εφαρμογή των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.
- Ανάλυση, την παρακολούθηση και τη διατύπωση συστάσεων για την πολιτική της εταιρείας και την οργάνωση.

  Μισθολόγιο
- Προετοιμασία των συμβάσεων εργασίας.
- Προετοιμασία του προσωπικού φακέλου.
- Δημιουργία μηνιαίας μισθοδοσίας για τους μισθούς και τα οφέλη.
- Προετοιμασία των εγγράφων για τη σύνταξη.
- Υποβολή της ΕΡΑ  δηλώσεις και Πρότυπο 6.
- Καταχωρήσεις σε διάφορες επιτροπές, την επιθεώρηση εργασίας,  κλπ.
Νομική συνδρομή
-Καταχώρηση των επιχειρήσεων
-Υποβολή των ετήσιων εκθέσεων στο εμπορικό μητρώο.
Τελωνεία μεσιτεία
-Δημιουργία εγγράφων εισαγωγής και εξαγωγής.